Informacje dla rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzicu! Upewnij się, że Twoje dziecko i Ty macie pełną wiedzę o kwestiach wymienionych poniżej. Jednak jeżeli uważa Pan/Pani, że potrzebuje więcej informacji - proszę zapytać dyrektora szkoły, wychowawcę lub skontaktować się z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.


Kluczowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu - w terminie głównym i w terminie dodatkowym, w tym warunki przystępowania do egzaminu w terminie dodatkowym

2. Struktura egzaminu (przedmioty egzaminacyjne w danym roku szkolnym; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym wydłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu) oraz zakres sprawdzanych umiejętności - podstawa programowa kształcenia ogólnego

3. Zasady przeprowadzania egzaminu (przebieg egzaminu każdego dnia)

4. Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

5. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z nich w tej sali

6. Materiały i przybory pomocnicze, które uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej

7. Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu oraz konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem tej zasady

8. Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów.

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w kwietniu i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 • W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 • Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

   a. języka polskiego

   b. matematyki

   c. języka obcego nowożytnego

   d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

   a. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
   b. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

   c. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.

 • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

 • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

 • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

 

INFORMACJA OKE WARSZAWA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY