Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO

W Mordach

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020Wstęp

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą formą realizacji tego działania w procesie wychowania i uspołeczniania jest działalność Samorządu Uczniowskiego.

W szkole podstawowej dzieci po raz pierwszy spotykają się z pojęciem samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. Dlatego też na tym etapie kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Aby sprostać tym zadaniom powinni próbować współuczestniczyć w działalności szkoły, sami też proponować i realizować różnorakie zadania.

Temu ma służyć zaproponowany plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

Założenia

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

 organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,

 analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

 znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,

 kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

 reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,

 zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

 prezentowanie dobrego imienia szkoły,

 podtrzymywanie tradycji,

 współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

 dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

 dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,

 organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,

 prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

Zadania i środki realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.Prezentacja na temat samorządności oraz działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Poszerzenie wiedzy na temat samorządności, zachęcenie do przystąpienia do SU.

Wrzesień 2019r.Opiekun SU

 

2.Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego:

  • ogłoszenie kampanii wyborczej, prezentacja programów wyborczych.

Rozwijanie samorządności,

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów. Integracja społeczności uczniowskiej.

Do 27 września 2019r.

Opiekun SU

3. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny:

-uwzględnienie działań zgłoszonych przez przewodniczącą i członków SU,

- ustalenie formy komunikowania się członków między sobą,

-ustalenie terminów spotkań z opiekunami SU.

Uporządkowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Wrzesień – październik 2019r.

Członkowie SU,

Opiekun SU

 

4. Dzień Edukacji Narodowej

Pomoc w organizacji szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Październik 2019r.

Członkowie SU

5. Zapomniane groby

Porządkowanie mogił na cmentarzu

Październik 2019r.

Członkowie SU,

Opiekun SU

6. Akcja – zbieranie zniczy

Kultywowanie tradycji.

Październik 2019r.

Członkowie SU

7. Dyskoteka Andrzejkowa

  • budynek A

  • budynek B

Zorganizowanie dyskoteki szkolnej – integracja uczniów szkoły.

Listopad 2019r.

Członkowie SU,

Opiekun SU, Nauczyciele

8. Andrzejki – tradycja wróżenia

Zorganizowanie wróżb andrzejkowych

Listopad 2019r.

Członkowie SU,

Opiekun SU

9. Przygotowanie świątecznych życzeń dla uczniów i pracowników naszej szkoły.

Kultywowanie tradycji świątecznych.

Grudzień 2019r.

Członkowie SU

Opiekun SU

10. Udział w akcji charytatywnej - zbiórka żywności

Wywoływanie empatii, rozbudzanie chęci niesienia pomocy.

Grudzień 2019r.

Członkowie SU, wszyscy uczniowie

11. Wydanie kalendarza na rok 2020 z grafikami wykonanymi przez uczniów naszej szkoły

Grudzień 2019r. - styczeń 2020r.

Członkowie SU

12. Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze.

Uświadomienie uczniom co udało im się wspólnie zrealizować w pierwszym semestrze. Zwrócenie uwagi na wartość pracy zespołowej.

Styczeń 2020r.

Opiekun SU

13.Loteria

Zorganizowanie szkolnej loterii – współpraca jako najważniejszy element

Styczeń 2020r.

Członkowie SU,

Opiekun SU

14. Choinka szkolna

Pomoc w organizacji balu

Styczeń 2020r.

Członkowie SU

15. Dzień Seniora

Styczeń 2020r.

Członkowie SU,

Opiekun SU

16. Zorganizowanie poczty walentynkowej:

  • przygotowanie skrzynki na listy i kartki,

  • sprzedaż kartek walentynkowych.

Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć.

Luty 2020r.

Członkowie SU,

Opiekun SU,

Wszyscy uczniowie

17. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o samorządności

Rozwijanie samorządności,

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów,

Integracja społeczności uczniowskiej.

Marzec 2020r.

Opiekun SU

18. Pomoc w organizacji Pierwszego Dnia Wiosny

Integracja społeczności szkolnej.

Marzec 2020r.

Członkowie SU,

Opiekun SU

19.Pomoc w organizacji Dnia Dziecka

Integracja społeczności szkolnej.

Czerwiec 2020r.

Członkowie SU,

Opiekun SU

20. Prowadzenie fanpage Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2019/2020

Opiekun SU

21. Wydawanie gazetki szkolnej (jedna w miesiącu)

Rok szkolny 2019/2020

Członkowie SU, Nauczyciele wspołpracujący

22. Liga klas - rywalizacja międzyklasowa

Rok szkolny 2019/2020

Członkowie SU,

Opiekun SU, Nauczyciele

23. Szczęśliwe numerki

Każdego dnia nauki szkolnej losowane są 3 szczęśliwe numerki, które wywieszane są na tablicy SU. Osoby mające szczęśliwy numerek w dzienniku, tego dnia nie będą pytane.

Rok szkolny 2019/2020

Członkowie SU

24. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Ewaluacja pracy Samorządu Uczniowskiego

Czerwiec 2020r.

Członkowie SU

Opiekun SU