Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

 

Artykuły

Plan pracy SU

Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą formą realizacji tego działania w procesie wychowania i uspołeczniania jest działalność Samorządu Uczniowskiego.

W szkole podstawowej dzieci po raz pierwszy spotykają się z pojęciem samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. Dlatego też na tym etapie kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Aby sprostać tym zadaniom powinni próbować współuczestniczyć w działalności szkoły, sami też proponować i realizować różnorakie zadania.

Temu ma służyć zaproponowany plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

Założenia

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

 organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,

 analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

 znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,

 kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

 reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,

 zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

 prezentowanie dobrego imienia szkoły,

 podtrzymywanie tradycji,

 współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

 dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

 dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,

 organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,

 prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

27 września 2020
Czytaj więcej o: Plan pracy SU