Zespół Oświatowy w Mordach

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

"Stara" strona

zomordy

Nieoficjalna strona szkoły

 

spmordy

Archiwalna strona gimnazjum

gimnazjum1

Niepodległa logo

Egzamin gimnazjalny 2018 - informacje dla uczniów i rodziców

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące tegorocznego egzaminu gimnazjalnego:

 

HARMONOGRAM EGZAMINU 2018

Termin główny

- 18 kwietnia 2018 (środa) część humanistyczna:

godz. 9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie (czas trwania 60 min)

godz. 11.00 – język polski (czas trwania 90 min)

- 19 kwietnia 2018 (czwartek) część matematyczno – przyrodnicza:

godz. 9.00 – przedmioty przyrodnicze (czas trwania 60 min)

godz. 11.00 – matematyka (czas trwania 90 min)

- 20 kwietnia 2018 (piątek) część językowa:

godz. 9.00 – poziom podstawowy (czas trwania 60 min)

godz. 11.00 – poziom rozszerzony (czas trwania 60 min)

Termin dodatkowy

(czas trwania poszczególnych części egzaminu jest taki sam jak w terminie głównym)

- 04 czerwca 2018 (czwartek) część humanistyczna:

godz. 9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie

godz. 11.00 – język polski

- 05 czerwca 2018 (piątek) część matematyczno – przyrodnicza:

godz. 9.00 – przedmioty przyrodnicze

godz. 11.00 – matematyka

- 06 czerwca 2018 (poniedziałek) część językowa:

godz. 9.00 – poziom podstawowy

godz. 11.00 – poziom rozszerzony

WYDŁUŻONY CZAS PRACY Z ARKUSZEM

Uczniowie uprawnieni, na podstawie  opinii psychologicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego, mają przedłużony czas zdawania egzaminu:

-  z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych  i języka obcego na poziomie podstawowym  o 20 min (do 80 min),

- z języka polskiego i matematyki o 45 min (do 135 min),

- z języka obcego poziom rozszerzony o 30 min (do 90 min).

Wydłużenie czasu dotyczy arkusza standardowego( G-1), w którym na tytułowej stronie podano czas pracy z arkuszem (taki jak w harmonogramie). W arkuszach dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności

(G-2, G-4, G8, GQ) podano czas taki jak powyżej (80 min, 135 min. 90 min) – jest to czas obowiązujący nie wymagający przedłużenia.

DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU

 1. Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu to ci, których rodzice złożyli informację o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości zdającego (załącznik 4b) oraz dołączyli do niej dokumenty potwierdzające prawo do tego dostosowania do 23 listopada 2017 r.
 2. Rada pedagogiczna wskazała niżej wymienione dostosowania warunków i formy tegorocznego egzaminu:

- dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wydłużony czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym (arkusz standardowy G1, płyty CD do języka obcego standardowe), dostosowane kryteria oceniania, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań,

- dla osób niepełnosprawnych fizycznie – wydłużony czas pracy z arkuszem (arkusz standardowy G1, płyty CD do języka obcego z wydłużonymi przerwami w nagraniu na zapisanie odpowiedzi), dostosowane miejsce pracy do potrzeb zdającego, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań, a także – dla osób tego wymagających – obecność nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, osobna sala .

- dla  osób z mózgowym porażeniem dziecięcym – arkusz dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym – GQ, (czas pracy z arkuszem jest podany na pierwszej stronie tego arkusza), płyta CD do języka obcego dostosowana do arkusza GQ, obecność nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, osobna sala,

- dla osób z zespołem Aspergera – arkusz dla zdających z zespołem Aspergera G-2 (czas pracy z arkuszem jest podany na pierwszej stronie tego arkusza), płyta CD do języka obcego dostosowana do arkusza G-2, dostosowane miejsce pracy, , a także – dla osób tego wymagających – obecność nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, osobna sala .

- dla osób słabowidzących – arkusz dla słabowidzących  z czcionką 16 pkt – G-4 (czas pracy z arkuszem jest podany na pierwszej stronie tego arkusza), płyta CD do języka obcego dostosowana do arkusza G-4), dostosowane miejsce pracy – dodatkowe oświetlenie, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

- dla osób upośledzonych umysłowo w st. lekkim – arkusz dla zdających z upośledzeniem umysłowym w st. lekkim  

G-8, płyta CD do języka obcego dostosowana do arkusza G-8, brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

- dla osób chorych przewlekle – wydłużony czas pracy z arkuszem standardowym G-1, dostosowane miejsce pracy, leki i sprzęt medyczny (TE OSOBY SAME KODUJĄ ARKUSZE EGZAMINACYJNE I PRZENOSZĄ ODPOWIEDZI NA KARTĘ ODPOWIEDZI I KARTĘ ROZWIĄZAŃ).

 1. Nauczyciel wspomagający w pisaniu i/lub czytaniu koduje za zdającego arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi i karty rozwiązań.
 2. Instrukcja przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla zdających korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl.) w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Przebieg egzaminów  przeprowadzanych w osobnych salach z nauczycielem wspomagającym w czytaniu i/lub pisaniu jest nagrywane a płyty CD z nagraniem są przesyłane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej razem z arkuszami z danej sali.
 4. W arkuszach egzaminacyjnych w dostosowanej formie (G-2, G-4, G-8, G-Q) nie ma kart rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Uczniowie pracują tylko z zeszytem zadań egzaminacyjnych i kartą odpowiedzi.
 5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4, G-8, G-Q),  niepełnosprawni fizycznie nie kodują arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi i kart rozwiązań. Te czynności wykonują za nich członkowie zespołów nadzorujących.

ORGANIZACJA EGZAMINU

 1. Każdego dnia egzaminu uczniowie stawiają się do szkoły do godz. 8.30 .
 2. Rzeczy osobiste (torby, plecaki, okrycia wierzchnie, urządzenia teleinformacyjne) zostawiają w sekretariacie.
 3. WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEINFORMACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.
 4. Od 8.30 do ok. 8.55 przewodniczący zespołów nadzorujących w obecności przedstawicieli zdających z każdej sali stwierdzają nienaruszenie przesyłek z OKE, pobierają i przenoszą materiały egzaminacyjne.
 5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącą zespołu nadzorującego (ok. godz. 8.45), przy wejściu na salę egzaminacyjną, zdający losują numer stolika i otrzymują naklejki z numerem PESEL otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz indywidualny kod ucznia. Numer stolika losuje się raz na oba zakresy egzaminu w danym dniu. Zdający, którym dostosowano miejsce pracy, nie losują numeru – zajmują stolik wskazany przez członka zespołu nadzorującego.
 6. Od godz. 8.55 do 9.00 przewodniczący zespołów nadzorujących przekazują zdającym informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu.
 7. O godz. 9.00 członkowie zespołu nadzorujących rozdają zdającym arkusze, polecają zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić czy arkusz zawiera wszystkie ponumerowane strony, zakodować arkusze.
 8. Po tych czynnościach przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu (ok. godz. 9.05) i poleca zdającym otworzyć arkusze. W przypadku egzaminu z języka obcego egzamin rozpoczyna się odtworzeniem płyty CD z tekstami w tym języku (ponadto płyta zawiera instrukcje dotyczące zadań egzaminacyjnych w języku polskim przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie zadań).
 9. Między poszczególnymi zakresami egzaminu  jest przerwa.
 10. Ok. godz. 10.45 przewodniczący zespołów nadzorujących w obecności przedstawicieli zdających z każdej sali stwierdzają nienaruszenie przesyłek z OKE, pobierają i przenoszą materiały egzaminacyjne na drugi w tym dniu  zakres egzaminu a zdający wpuszczani są do sal.
 11. O godz. 11.00 członkowie zespołów nadzorujących rozdają arkusze egzaminacyjne.
 12. Osoby spóźnione nie będą wpuszczona na salę egzaminacyjną po godz. 9.00 lub 11.00 t.j. po rozdaniu arkuszy. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) podejmuje decyzję  wpuszczeniu osoby spóźnionej na salę nie później jednak niż do zakończenia czynności organizacyjnych. Uczniowie spóźnieni nie losują numeru stolika – miejsce do pracy wskazuje im przewodnicząca zespołu nadzorującego.
 13. Po zakończeniu każdego zakresu egzaminu w danym dniu członkowie zespołu nadzorującego egzamin pakują materiały egzaminacyjne do bezpiecznych kopert w obecności przedstawicieli zdających z każdej sali.

CO ZDAJĄCY MOŻE MIEĆ ZE SOBĄ NA SALI EGZAMINACYJNEJ

 1. Zdający mogą wnieść na salę: 

- długopis z czarnym wkładem na wszystkie części egzaminu,

- linijkę na egzamin z matematyki,

- legitymację szkolną lub dokument tożsamości z numerem PESEL,

- ewentualnie małą butelkę wody, która będzie stała na podłodze przy stoliku żeby nie zniszczyć arkusza egzaminacyjnego.

                               (zapasowe długopisy i linijki znajdują się w sekretariacie szkoły)

 1. Osoby uprawnione mogą także wnieść leki, urządzenia medyczne, kanapki o ile zgłosiły to wcześniej

 przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego).

 1. Zdający nie mogą korzystać z kalkulatora i słowników podczas egzaminu.

WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEINFORMACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.   

PRZEBIEG EGZAMINU I ZASADY ZACHOWANIA

 1. Po zajęciu miejsca przy stoliku oznaczonym wylosowanym numerem należy dokładnie sprawdzić czy numer PESEL na naklejce jest prawidłowy. Błąd należy zgłosić przewodniczącej zespołu nadzorującego przebieg egzaminu.
 2. Przewodnicząca Zespołu Nadzorującego poinformuje zdających o zasadach zachowania  obowiązujących na

egzaminie:

- w czasie egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali,

- w przypadku konieczności wyjścia z  sali (np. do toalety)  uczeń podnosi rękę a po uzyskaniu zgody przewodniczącej zespołu nadzorującego zostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku i w ciszy wychodzi z sali egzaminacyjnej do wyznaczonej toalety. Czas nieobecności przewodnicząca zespołu nadzorującego odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

- członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania związane wyłącznie z kodowaniem arkusza i instrukcją dla zdającego. NIE MOGĄ UDZIELAĆ ŻADNYCH WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.

- w czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać jedynie zdający, członkowie zespołów nadzorujących oraz obserwatorzy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

- członkowie zespołu nadzorującego mogą poruszać się po sali w celu monitorowania przebiegu  egzaminu nie przeszkadzając zdającym i bez zaglądania do prac zdających

- jeśli zdający zakończył pracę z arkuszem przed wyznaczonym czasem, zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika, podnosi rękę sygnalizując zakończenie pracy. Członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi ).  Po uzyskaniu pozwolenia na opuszczenie sali, uczeń wychodzi w ciszy nie zakłócając pracy innym.

- na 10 min. przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodnicząca zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi i karcie rozwiązań. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz korzystających z arkuszy dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.

- po zakończeniu pracy z arkuszem będzie dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi. Ten czas nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU

 1. O godzinie określonej w harmonogramie (t.j. o godz. 9.00 lub 11.00) członkowie zespołu nadzorującego  rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne.    
 2. Przewodnicząca Zespołu Nadzorującego informuje zdających o obowiązku:

- sprawdzenia kompletności arkusza (czy arkusz zawiera wszystkie ponumerowane strony, czy zawiera kartę odpowiedzi, a w przypadku arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym jeszcze kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych)

- zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego zawierającej m. in. sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz korygowania błędów,

- samodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

 1. Braki w arkuszach egzaminacyjnych zdający zgłaszają przewodniczącemu.
 2. W przypadku stwierdzenia błędu w numerze PESEL na naklejce otrzymanej przy wejściu na salę, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki a przewodniczący zespołu nadzorującego wpisuje numer PESEL odręcznie w miejscach przeznaczonych na naklejkę.
 3. Przewodnicząca zespołu nadzorującego przypomina, kto ze zdających ma obowiązek samodzielnie zakodować arkusz i zaznaczyć odpowiedzi na karcie.
 4. Przewodnicząca zespołu nadzorującego informuje o tym, że na 10 minut przed zakończeniem egzaminu członek zespołu nadzorującego przypomni  o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 5. Przewodnicząca zespołu nadzorującego przypomina o dodatkowych 5 minutach po zakończeniu pracy z arkuszem przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, nie wliczanych do czasu egzaminu.

KODOWANIE ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

 1. Arkusz egzaminacyjny koduje się indywidualnym kodem ucznia (litera klasy i numer ucznia w dzienniku) oraz numerem PESEL w wyznaczonych miejscach.
 2. Zdający kodują

- w arkuszu z historii i wos – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- w arkuszu z języka polskiego – zeszyt zadań, kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych

- w arkuszu z przedmiotów przyrodniczych  - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- w arkuszu z matematyki -  zeszyt zadań, kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych (należy zakodować obie kartki karty rozwiązań)

- w arkuszu z języka obcego na poziomie podstawowym - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

- w arkuszu z języka obcego na poziomie rozszerzonym - zeszyt zadań, kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

 1. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych kodowanie wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

ZDAJĄCY NIE PODPISUJĄ ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH IMIENIEM I NAZWISKIEM

 

 

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI LUB POZIOMU EGZAMINU W TRAKCIE EGZAMINU

 1. W przypadku stwierdzenia:

- niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

- wniesienia lub korzystania  z urządzenia telekomunikacyjnego lub przyborów i materiałów  

  pomocniczych nie wymienionych w komunikacie o przyborach,

- zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu utrudniając pracę  innym zdającym

przewodnicząca  zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia  dany zakres lub poziom egzaminu. Taki uczeń przystępuje ponownie do tego zakresu egzaminu w terminie dodatkowym.

Przewodnicząca zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) niezwłocznie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o unieważnieniu danego zakresu lub poziomu egzaminu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn oraz z informacją o dalszym sposobie postępowania.

 1. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn wymienionych powyżej nastąpiło w przypadku danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ustali wynik tego zakresu lub poziomu jako „0%”.
 2. W przypadku przerwania przez ucznia egzaminu z przyczyn zdrowotnych lub losowych, jego arkusz zostaje dołączony do protokołu zbiorczego przebiegu danej części egzaminu – nie jest oceniany. Taki zdający ma prawo przystąpić do danego zakresu w terminie dodatkowym.

PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU

 1. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodnicząca zespołu nadzorującego:

- informuje zdających o zakończeniu pracy

- wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez zdających

  odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają ten obowiązek)

- poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez zdających

- poleca, po upływie dodatkowych 5 minut, zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

 1. Uczeń, który nie  zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi zgłasza to zespołowi nadzorującemu. Arkusz takiego ucznia zostanie zapakowany razem z kartą odpowiedzi a zaistniały fakt odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.
 2. Członkowie zespołu nadzorującego w obecności zdających zbierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi i karty rozwiązań i sprawdzają czy wszystkie materiały zostały zwrócone.
 3. Przewodniczący zespołu nadzorującego zezwala zdającym opuścić salę egzaminacyjną z wyjątkiem jednego, który jest obecny podczas pakowania materiałów do bezpiecznych kopert.

 

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI LUB POZIOMU EGZAMINU PO EGZAMINIE

 1. Unieważnienie części lub poziomu egzaminu może nastąpić z powodu:

- stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia,

- zgłoszenia przez rodziców zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu,

- niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

W ww. przypadkach egzamin unieważnia dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 1. W przypadku unieważnienia z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, rodzice mają prawo  złożyć wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do dokumentacji,  na podstawie której unieważniono dany zakres lub poziom egzaminu w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisemnej informacji o unieważnieniu.
 2. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, rodzice mają prawo zgłosić te zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego zakresu lub poziomu egzaminu.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, unieważnienie może dotyczyć zarówno zgłaszającego zastrzeżenie jak i innych zdających (np. wszystkich piszących w danej sali).
 4. We wszystkich przypadkach szkoła służy pomocą przy załatwianiu czynności formalnych.

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniowie poznają 15 czerwca 2018 r, a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymają 22 czerwca 2018 r. razem ze świadectwem ukończenia gimnazjum.

 

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

 1. Uczeń i rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

 1. drogą elektroniczną, faksem lub pocztą od dnia przekazania przez OKE zaświadczeń o wynikach (tj. od 22 czerwca 2018 r.).

 

Szczegółową i pełną informację  dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, informatory

o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz arkusze egzaminacyjne z lat 2012 – 2016 a także komunikat dyrektora Centralnej   Komisji   Egzaminacyjnej z 9 września

2016r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2018 znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.oke.waw.pl)